Фершпед оствари вкупни приходи од 3.861.436 илјади денари во 2018 година

Групацијата „Фершпед“ А.Д. Скопје за периодот јануари-декември 2018 година оствари оперативна добивка во износ од 32.233 илјади денари искажана во консолидираниот Биланс на успех. Во 2018 година нема промени во сметководствените политики и методи на вреднување на ставките во финансиските извештаи споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи. Остварените вкупни приходи во периодот јануари-декември 2018 …

Фершпед оствари вкупни приходи од 3.861.436 илјади денари во 2018 година Read More »