• урина

Ре­дов­но­то сле­де­ње на бо­ја­та на ва­ша­та ури­на мо­же да ви го спа­си жи­во­тот

Пр­ви­те зна­ци де­ка во ва­ши­от ор­га­ни­зам за­поч­ну­ва да се раз­ви­ва од­ре­де­на бо­лест мо­жат да се за­бе­ле­жат пре­ку ва­ша­та урина. Од бо­ја­та и од ми­ри­сот на ури­ната, се­кој од нас мо­же мно­гу да до­знае за соп­стве­но­то здравје. За­тоа, док­то­ри­те со­ве­ту­ваат, пред да ја пуш­ти­те во­да­та од ка­зан­че­то на ва­ша­та веце-школ­ка препо­рач­ли­во е да „фр­ли­те пог­лед“ и …

Ре­дов­но­то сле­де­ње на бо­ја­та на ва­ша­та ури­на мо­же да ви го спа­си жи­во­тот Read More »