Ре­дов­но­то сле­де­ње на бо­ја­та на ва­ша­та ури­на мо­же да ви го спа­си жи­во­тот

лабораторија
Фото: Unsplash

Пр­ви­те зна­ци де­ка во ва­ши­от ор­га­ни­зам за­поч­ну­ва да се раз­ви­ва од­ре­де­на бо­лест мо­жат да се за­бе­ле­жат пре­ку ва­ша­та урина.

Од бо­ја­та и од ми­ри­сот на ури­ната, се­кој од нас мо­же мно­гу да до­знае за соп­стве­но­то здравје. За­тоа, док­то­ри­те со­ве­ту­ваат, пред да ја пуш­ти­те во­да­та од ка­зан­че­то на ва­ша­та веце-школ­ка препо­рач­ли­во е да „фр­ли­те пог­лед“ и да пог­лед­не­те как­ва бо­ја има ва­ша­та урина.

Имено, воз­рас­ни­те лу­ѓе од сво­јот ор­га­ни­зам, на днев­на ос­но­ва ис­фрла­ат око­лу 2 лит­ри урина, а ова ко­ли­чес­тво мо­же зна­чи­тел­но мно­гу да се зго­леми, до­кол­ку во те­кот на ед­но де­но­но­ќие сте ис­пи­ле по­го­ле­ма ко­ли­чи­на теч­ности.

Ури­на­та се сос­тои од 95 от­сто во­да а нор­мал­на­та бо­ја ко­ја тре­ба да ја има е свет­ло жолта. Спо­ред док­то­рите, кол­ку по­мал­ку теч­ност пи­ете, тол­ку ва­ша­та ури­на ќе би­де по­темна. До­кол­ку за­бе­ле­жи­те де­ка ток­му во вак­ва сос­тој­ба е теч­нос­та ко­ја ја ис­фрла­те од ва­ше­то тело, вед­наш за­поч­не­те да пи­е­те по­го­ле­ма ко­ли­чи­на на вода. По не­кол­ку ча­сови, ва­ша­та ури­на ќе би­де по­светла. До­кол­ку не се слу­чи тоа, мо­же­би во ва­ши­от ор­га­ни­зам се слу­чу­ва неш­то непо­са­ку­ва­но од­нос­но тем­на­та бо­ја на ури­на­та мо­же­би е прв сигнал за од­ре­де­ни за­бо­лу­вања.

Тем­но­жол­та или зе­лен­кас­та урина

Ури­на­та ко­ја е по­стоја­но жолта, од­нос­но бо­ја­та е ре­чи­си порто­ка­ло­ва и тоа по­долг вре­мен­ски пе­риод, е први­от знак де­ка ва­ша­та сле­зин­ка или пак ва­ше­то жолчно ќе­се не ра­бо­тат она­ка ка­ко што треба, од­нос­но де­ка не си ја из­вршу­ва­ат при­род­на­та фун­кција. Про­ме­на­та на бо­ја­та на ури­ната, од­нос­но до­кол­ку има свет­ло зе­ле­на ни­јанса, тоа мо­же да би­де и први­от сим­птом де­ка има­те по­се­ри­оз­на ури­нар­на ин­фек­ци­ја и за да го ре­ши­те овој проб­лем, пред да ста­не мно­гу се­ри­о­зен, препо­рач­ли­во е вед­наш да се об­ра­ти­те на ле­кар и да по­ба­ра­те струч­но мис­лење, пред ва­ши­от здрав­ствен проб­лем до­пол­ни­тел­но да се ис­ком­пли­цира.
Од дру­га страна, пак, доб­ро е да зна­е­те и дека, про­ме­на­та на бо­ја­та на ури­ната, не мо­ра да би­де по­след­ица на од­ре­де­ни за­бо­лу­вања. Вак­ва­та про­ме­на мо­же да би­де и по­след­ица на кон­су­ми­ра­ње од­ре­де­ни сил­ни ле­кови, ка­ко што се ан­ти­деп­ре­си­вите.

Сос­тој­ба ко­ја јас­но ќе ви сигна­ли­зи­ра де­ка ра­бо­та­та на ва­ши­те буб­ре­зи е до­ве­де­на во пра­шање, до­ко­лу ис­фрла­те пе­нес­та урина, на­лик на ис­ту­рен сјај за ми­е­ње са­дови. До­кол­ку се нај­де­те во так­ва си­ту­а­ција, не че­кај­те ни­ту миг по­веќе. Вед­наш оде­те на ле­кар.

Вни­ма­вај­те што ја­дете

До­кол­ку по­долг вре­мен­ски пе­ри­од за­бе­ле­жу­ва­те де­ка ва­ша­та ури­на кон­ти­ну­и­ра­нио ја ме­ну­ва бо­јата, то­гаш прво­то пра­ша­ње кое тре­ба да си го по­с­тави­те е как­ви ви се об­ро­ците, од­нос­но од как­ви на­мир­ни­ци ви се сос­та­вени. До­кол­ку сте ја­де­ле бо­ро­винки, ва­ша­та ури­на мо­же да до­бие ви­о­ле­то­ва боја, а пак до­кол­ку ја­де­те цвекло, теч­нос­та што ја ис­фрла­те мо­же да до­бие ро­зо­ва боја.

Се­пак, до­кол­ку не­ма ра­зум­на при­чи­на за по­стоја­на­та про­ме­на на бо­ја­та на ури­ната, вед­наш по­се­те­те ле­кар, би­деј­ќи цр­ве­на­та бо­ја во ури­ната, мо­же да би­де крв што пак зна­чи де­ка вие има­те не­кое се­ри­оз­но за­бо­лу­вање. Ис­то­то ва­жи и до­кол­ку има­те цр­на урина, таа ви е си­гу­рен до­каз де­ка во ва­ше­то те­ло се раз­ви­ва­ат ту­мори.

Пок­рај бо­јата, ва­жен е и ми­ри­сот

Све­жа­та ури­на обич­но не­ма ни­ка­ков ми­рис, и тоа е та­ка са­мо не­кол­ку ми­нути, би­деј­ќи на тоа место, вед­наш за­поч­ну­ва­ат да се по­ја­ву­ва­ат од­ре­де­ни бак­те­рии кои за­поч­ну­ва­ат да ја разгра­ду­ва­ат и ду­ри то­гаш ис­фрле­на­та ури­на за­поч­ну­ва да ми­ри­са лошо.

Се­пак, по­ра­ди од­ре­де­на хра­на и ва­ша­та ури­на мо­же неп­ри­јат­но да ми­риса. Спо­ред док­то­рите, хра­на ко­ја мо­же да пре­диз­ви­ка лош ми­рис кај све­жа­та ури­на е лукот, кро­ми­дот и ди­њата.

Видео на денот