Импресум

Издавач:

Друштво за издавање и маркетинг
СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО СКОПЈЕ
ул. „Кеј 13 Ноември“, ГТЦ, Кат 2, Локал 12, Д.Е. 234, 1000 Скопје
тел. +389 2 551 1763/4
e-mail: isprati@pecat.mk

Управители:

Мирослав Јовановиќ

Дејан Волф

Медиа директор и главен уредник на медискиот сервис:

Мирослав Јовановиќ

e-mail: miro@pecat.mk

Одговорен уредник на медискиот сервис СЛОБОДЕН ПЕЧАТ:

Жана П. Божиновска

e-mail: zana@pecat.mk

Одговорен уредник на печатеното издание на СЛОБОДЕН ПЕЧАТ:

Злате Лозановски

e-mail: zlate.lozanovski@pecat.mk

Веб издание СЛОБОДЕНПЕЧАТ.МК
www.slobodenpecat.mk

тел. +389 2 5511 764
e-mail: webredakcija@pecat.mk

Одговрен уредник на веб -порталот www.slobodenpecat.mk:

Валентина Ангеловска

е-mail: valentina.angelovska@pecat.mk

Уредник:

Дејан Андоновиќ

Редакција:

Фидан Коминовски

Kaтерина Стевовска

Борјан Бојчев

Кристина Ивановска

Ана Трифуновски

Агнеса Чаволи

Јована Савевска

Стефан Крстевски

Видео продукција на медискиот сервис СЛОБОДЕН ПЕЧАТ

Одговорен уредник:

Марина Дамческа

e-mail: marina.damceska@pecat.mk

Пост-продукција и графика:

Антон Андов

Никола Колев

Фотографија:

Драган Митрески

Мето Здравев

Меѓународна соработка:

Дејан Србиновски

e-mail: dejan.srbinovski@pecat.mk

Лектор:

Теодора Циклевска

Правен застапник: Адвокатско Друштво Пепељугоски