Импресум

Издавач:

Друштво за издавање и маркетинг
СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО СКОПЈЕ
ул. „Кеј 13 Ноември“, Бр. 3/1-238, Скопје
тел. +389 2 551 1763/4
e-mail: isprati@pecat.mk

Управители:

Мирослав Јовановиќ

Дејан Волф

Медиа директор и главен уредник на медискиот сервис:

Д-р Сашо Орданоски

e-mail: saso.ordanoski@pecat.mk

Одговорен уредник на печатеното издание на СЛОБОДЕН ПЕЧАТ:

Злате Лозановски

e-mail: zlate.lozanovski@pecat.mk

Веб издание СЛОБОДЕНПЕЧАТ.МК
www-test.slobodenpecat.mk

ул.„Ристо Шишков“ бр.20 – Скопје
тел: +389 2 312 7113
e-mail: webredakcija@pecat.mk

Уредници:

Марина Дамческа
e-mail: marina.damceska@pecat.mk

Анета Пауновска
e-mail: aneta.paunovska@pecat.mk

Редакција:

Љубиша Николовски

Јасмина Кантарџиева Димков

Фидан Коминовски

Зоран Спасоски

Маја Терзиова

Kaтерина Стевовска

Дејан Андоновиќ

Андреја Ристески

Борјан Бојчев

Лектор:

Теодора Циклевска

Фотографија:

Драган Митрески

Снимател:

Ристе Пејовски

Веб Маркетинг:

Дејан Живковиќ
тел. 070 / 252 199
e-mail: dejan@pecat.mk

Валентина Ташева
тел. 072 / 443 815
e-mail: valentina.tasheva@pecat.mk

Правен застапник: Адвокатско Друштво Пепељугоски