МАПАС: Издадена е дозвола за трето пензинско друштво

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС ја известува пошироката јавност дека на ден 20.03.2019 година издаде дозвола број 03 за основање на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови на Заваровалница Триглав ДД Љубљана, Република Словенија.

Заедно со дозволата Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС издаде и условни одобренија број 03-01 за управување со задолжителен пензиски фонд и број 03-02 за управување со доброволен пензиски фонд на Заваровалница Триглав ДД Љубљана, Република Словенија.

Овие одобренија се условни до основање на друштвото и упис на пензиското друштво во Централен регистер на Република Северна Македонија.

Со овој чекор се потврдува стабилноста и сигурноста на пензискиот систем и претставува можност за поголема конкурентност и развој на пензискиот систем, како и повеќе можности за избор во интерес на членовите на пензиските фондови.

Видео на денот